SIA "PĻAVIŅU DM" energopārvaldība


Energopārvaldības politika

Pļaviņu DM ir viens no lielākajiem un modernākajiem ražošanas uzņēmumiem Latvijā, kura darbības sfēra ir dolomīta šķembu ražošana. Kā uzņēmums, kas intensīvi patērē energoresursus, mēs apzināmies, cik svarīgi ir nepārtraukti uzlabot energoefektivitāti, kā arī optimizēt enerģijas patēriņa izmaksas.

Mēs apņemamies:
 • Samazināt enerģijas patēriņu savā operatīvajā darbībā, izvirzot atbilstošus mērķus;
 • Nodrošināt pastāvīgu energopārvaldības sistēmas efektivitātes izvērtēšanu un uzlabošanu;
 • Efektīvi izmantot iekšējos un ārējos resursus un informāciju, lai sasniegtu izvirzītos mērķus;
 • Stingri ievērot normatīvo aktu, kā arī citas prasības attiecībā uz enerģijas resursu izmantošanu, efektivitāti un patēriņu;
 • Ņemt vērā energoefektivitātes faktoru, realizējot telpu, iekārtu, sistēmu un procesu izstrādes, rekonstrukcijas vai pilnveidošanas projektus;
 • Veicināt, lai energoefektivitāte būtu svarīgs aspekts lēmumu pieņemšanā iepirkumu procesos;
 • Iedrošināt darbiniekus ievērot energoefektivitātes uzlabošanas aktivitātes gan darbā, gan ārpus tā;
 • Sekot līdzi un analizēt Pļaviņu DM energoefektivitātes sniegumam.

Par Energopārvaldības politiku ir informēti visi darbinieki un uzņēmuma sadarbības partneri, tā ir pieejama ieinteresētajām pusēm uzņēmuma mājas lapā.
Energopārvaldības politika var tikt pārskatīta, mainoties darbības jomai, apjomam, izvirzītajām stratēģiskajām prioritātēm un uzstādītajiem mērķiem.


Energopārvaldības sistēmas ieviešana

SIA Pļaviņu DM kā viens no lielākajiem un modernākajiem nozares ražošanas uzņēmumiem Latvijā, kura darbības sfēra ir dolomītu šķembu ražošana, vienlaicīgi ir arī energoietilpīgs patērētājs, kurš aktīvi un nepārtraukti strādā pie energoefektivitātes uzlabojumiem. Lai papildus apliecinātu uzņēmuma darbības atbilstību augstākajiem energoefektivitātes standartiem, SIA Pļaviņu DM ir uzsākusi energopārvaldības sistēmas sertifikācijas procesu. Jūs kā SIA Pļaviņu DM darbinieks vai tās ciešs sadarbības partneris esat aicināts aktīvi piedalīties tādos uzņēmuma energoefektivitātes uzlabojuma procesos kā:

 • Energoresursu patēriņa samazināšana ikdienas darbībā;
 • Energoresursu patēriņa samazinājuma iespēju izvērtēšana un tā ieviešana dzīvē;
 • Energoresursu patēriņa samazināšana, lietojot un apkalpojot SIA Pļaviņu DM nodrošinātās iekārtas, sistēmas un telpas;
 • Potenciālais energoresursu patēriņa izvērtējums, sagatavojot iepirkumus vai piedaloties SIA Pļaviņu DM iepirkumu procesos.

Visi SIA Pļaviņu DM un tās saistīto partnera uzņēmumu darbinieki ir laipni aicināti dalīties ar potenciālajām energoefektivitātes uzlabojumu idejām, sūtot tās uz e-pastu: juris.dm@apollo.lv vai arī tieši komunicējot ar uzņēmuma pārstāvjiem. SIA Pļaviņu DM informēs darbiniekus un saistītos partnerus par energoefektivitātes uzlabojumu procesiem un ar to saistītajiem mērķiem, uzdevumiem, aktivitāšu plāniem un sasniegtajiem rezultātiem.


Energopārvaldības sistēmas sertifikāts ...