PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS - DERĪGO IZRAKTEŅU IZRAKTEŅU IEGUVES TERITORIJAS PAPLAŠINĀŠANA ATRADNĒ "AIVIEKSTE KREISAIS KRASTS" KRUSTPILS NOVADĀ, VARIEŠU PAGASTĀ, IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA SĀKOTNĒJO SABIEDRISKO APSPRIEŠANU.

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu Nr.5-02/10 par Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu tiek uzsākta sākotnējā sabiedriskā apspriešana:

SIA "Pļaviņu DM", Reģistrācijas Nr.40003277279, juridiskā adrese: Rīgas iela 16, Pļaviņas, Pļaviņu pilsēta, LV-5120, paredzētajai darbībai, derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguves teritorijas paplašināšana valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” un atradnē "Aiviekste – kreisais krasts" A un N kategorijas krājumu teritorijā Krustpils novada Variešu pagastā.

Paredzētās darbības vieta ietvers zemes īpašumus:
 • Karjers “Aiviekste”, kadastra Nr.56940010117;
 • Lapsēni, Kadastra Nr.56680020130;
 • Kalna Mežotnes, kadastra Nr.56940010128;
 • Mazlazdas, kadastra nr.56680020143;
 • Vēzenes, kadastra nr.56680020120;
 • Vēzenes Kadastra Nr.56680020116.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme, notiks 2018.gada 19.novembrī plkst.16.00, Antūžu kultūras namā, Antūžos, Variešu pag., Krustpils novads.

Ar informatīvo materiālu par paredzēto darbību var iepazīties 30 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas:

 • Krustpils novada domes Rīgas iela 150a, Jēkabpils, darba dienās, darba laikā;
 • Variešu pagasta pārvaldes telpās, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads, darba dienās, darba laikā;
 • Interneta vietnē http://plavinudm.lv.

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt 30 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas:

 • SIA “Pļaviņu DM”, adrese: Rīgas iela 16, Pļaviņas, Pļaviņu pilsēta, LV-5120, Tālruņa Nr. 29545377 , E-pasta adrese pdm@plavinudm.lv vai inga.gavena@gmail.com;
 • Vides pārraudzības valsts birojam (Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīga, tālr. 67321173, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv, interneta mājas lapa: www.vpvb.gov.lv)

INFORMATĪVAIS MATERIĀLS

Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras sākotnējai sabiedriskajai apspriešanai par SIA "Pļaviņas DM" paredzēto darbību - derīgo izrakteņu ieguves teritorijas paplašināšana atradnē "Aiviekste - kreisais krasts" Krustpils novadā, Variešu pagastā

1. Darbības ierosinātājs:

SIA “Pļaviņu DM”, Reģistrācijas Nr.40003277279, juridiskā adrese: Rīgas iela 16, Pļaviņas, Pļaviņu pilsēta, LV-5120, Tālruņa Nr. 65 134 708 tālr./fakss Nr. 65134472, E-pasta adrese pdm@plavinudm.lv

2. Paredzētās darbības (objekta) nosaukums:

Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguves teritorijas paplašināšana valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” un atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” A un N kategorijas krājumu teritorijā Krustpils novada Variešu pagastā

3. Informācija par paredzēto darbību :

Paredzētā darbība – Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguves teritorijas paplašināšana valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnē “Aiviekste – kreisais krasts”. Pašreizējo ieguves vietu (Licences laukumu nekustamajā īpašumā Karjers “Aiviekste”, kadastra Nr.56940010117, platība 172,8ha) paredzēts paplašināt esošā īpašuma robežās, par aptuveni 20ha, kā arī pievienot zemes īpašumus (1.pielikums esošās darbības vietas un paplašināšanās vietu karte):

 • Karjers “Aiviekste”, kadastra Nr.56940010117;
 • Lapsēni, Kadastra Nr.56680020130, platība 4.9 ha;
 • Kalna Mežotnes, kadastra Nr.56940010128, platība 3 ha;
 • Mazlazdas, kadastra nr.56680020143, platība 2.9 ha;
 • Vēzenes, kadastra nr.56680020120, platība 11 ha;
 • Vēzenes Kadastra Nr.56680020116, platība 52 ha.

Kopējā, potenciālā paplašināšanās platība aptuveni 52 ha

Plānotā paplašinātā teritorija atrodas atradnes “Aiviekste – kreisais krasts” N kategorijas izpētes teritorijā. Saskaņā ar LVĢMC ekspertu pausto viedokli, ir nepieciešams veikt ģeoloģisko papildizpēti, lai nodrošinātu krājumu aprēķinu, Licences un ieguves limita sagatavošanu. Tai pat laikā pausts viedoklis, ka nav nepieciešams veikt papildus hidroģeoloģisko izpēti, jo vēsturiskās ģeoloģiskās izpētes laikā iegūtie dati par hidroģeoloģiskajiem apstākļiem ir pietiekami, lai tos izmantotu plānotās ģeoloģiskās papildizpētes pārskata sagatavošanai. Tādējādi paralēli IVN procesam tiks veikta paplašinātās teritorijas ģeoloģiskā papildizpēte. Paredzētās darbības īstenošanai tiks izmantota esošā ieguves un dolomīta apstrādes infrastruktūra, tehniskie līdzekļi, kā arī esošā ūdens atsūknēšanas un attīrīšanas sistēma. Pašreizējai darbībai ir saņemta Zemes dzīļu izmantošanas Licence Nr.CS16ZD0027, kurā paredzētais zemes dzīļu izmantošanas veids ir derīgo izrakteņu ieguve (3.pielikums). Derīgo izrakteņu ieguves limita teritorijas platība – 135,50ha

Valsts vides dienesta Daugavpils RVP 2011.gada 8.novembrī SIA “Pļaviņu DM” ir izsniegusi „B” kategorijas piesārņojošas darbības atļauju Nr.DA 11 IB 0047, kurā kā piesārņojošas darbības veids noteikts - no karjera atsūknēto ūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē. Derīgo izrakteni atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” veido vidēji 7m bieza Augšdevona Daugavas svītas dolomītu slāņkopa. Atradnē izdalīti vairāki litoloģiski atšķirīgi slāņi, atbilstoši derīgās slāņkopas griezumā un plānā mainās arī dolomīta ķīmiskais sastāvs un fizikāli mehāniskās īpašības. Segkārtas ieži atradnē sastāv no kvartāra nogulumiem. Segkārtas iežu biezums ir no l līdz 6,2 m, vidēji 2,7 m to pamatni atradnes teritorijā veido morēnas mālsmilts un smilšmāls, virs morēnas nogulumiem ieguļ fluvioglaciālo smilšu nogulumi, atsevišķos reljefa pazeminājumos arī purva nogulumi (kūdra). Derīgais izraktenis ir pilnībā apūdeņots, tādēļ ieguve tiek veikta pazeminot pazemes ūdens līmeni. Pieteci karjerā veido Kvartāra ūdens horizonta un Daugavas ūdens horizonta ūdeņi. Dolomīta ieguvi atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” uzsāka 1990.gadā bijušās PSRS Aizsardzības ministrija. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas dolomīta ieguvi atradnē turpina SIA “Pļaviņu DM”. Dolomīts tiek iegūts atklātā karjerā vienā kāplē. Dolomīta materiāla atdalīšanai no iegulas masīva tiek izmantota daudzrindu palēninātas ierosmes spridzināšanas tehnoloģija. Turpmākajai dolomīta materiāla savākšanai un pārvietošanai karjera teritorijā tiek izmantoti ekskavatori EKG-5 un E-2503 ar elektriskiem dzinējiem, buldozers Komatsu-65 iekšdedzes dzinējs, ekskavators EO-4123 iekšdedzes dzinējs. Urbšanas iekārta 4SBŠ-200 (elektriskais dzinējs). Derīgā materiāla transportēšana ar automašīnu VOLVO ar iekšdedzes dzinējiem. Karjerā nodarbinātais autotransports, izņemot buldozerus un dīzeļekskavatorus, tiek apkalpots un uzpildīts ar degvielu uzņēmuma ražošanas daļā Pļaviņas pilsētā. Karjerā ar degvielu tiek uzpildīts buldozers un dīzeļekskavators. Dīzeļdegviela un smērvielas karjerā netiek uzglabātas, dīzeļdegviela augstāk minētajām iekārtām tiek piegādātas ar specializētu autotransportu, degvielu salejot tieši iekārtu degvielas tvertnēs, tam speciāli aprīkotā vietā. Paredzētās darbības ietvaros netiek plānota jaunu infrastruktūras objektu būvniecība, tikai tiek pagarināti karjera iekšējie ceļi un veidoti papildus ūdens novadīšanas uz iebedri kanāli. Ūdens attīrīšanas sistēma ietver esošu trīs pakāpju nostādināšanas dīķu sistēmu, no kuras tālāk ūdens tiek novadīts Aiviekstes upē. Ūdens savākšanas kanālos un iebedrē notiek karjera ūdeņu pirmreizējā mehāniskā nostādināšana, lai nodrošinātu atsūknētā karjera ūdens maksimālu tīrību. Sūkņu stacijā uzstādīti sūkņi: - Nr.1 ar ražību 400 m3 /st. (lietderības koeficents k=0,68); - Nr.2 ar ražību 750 m3 /st. (lietderības koeficents k=0,68); - Nr.3 ar ražību 1200 m3 /st. (lietderības koeficents k=0,68). No iebedres karjera ūdeņi pa cauruļvadiem tiek pārsūknēti uz diviem pēctecīgi strādājošiem nosēddīķiem: lejas dīķis V=2100 m3 ; augšējais dīķis V=2700 m3 , ar kopējo tilpumu 4800 m3. Ūdens savākšanas kanālu tilpums ir ap 12800 m3, bet iebedres tilpums 11000 m3 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu identifikācijas datu bāzes Nr.A-800 207. Attīrītie notekūdeņi ~9 600 m3/dnn jeb līdz 3 500 000 m3/gadā pēc nostādināšanas tiek novadīti Aiviekstes upē. Notekūdeņu izplūdes vietas identifikācijas Nr. N-800 185. Sūkņu stacija normālā režīmā tiek darbināta vidēji 8 stundas diennaktī, ekstremālos laika apstākļos, pavasarī sniega kušanas laikā, darba stundu skaits var ievērojami pieaugt. Atsūknējamais ūdens daudzums šobrīd ir līdz 3 milj. kubikmetru gadā. Ieguves vietā šobrīd netiek veikta un pagaidām netiek plānota dolomīta materiāla apstrāde, tas tiek izvests uz šķembu ražotni Pļaviņu pilsētā. Derīgā izrakteņa ieguve tiek veikta sezonāli, siltajā gada laikā vidēji no aprīļa līdz novembrim (ieskaitot), bet tas ir atkarīgs no reālajiem laika apstākļiem un tirgus pieprasījuma pēc ražotās produkcijas. Karjera ūdeņu atsūknēšana un novadīšana tiek veikta visu gadu, sūkņu darbība periodiska, atkarībā no pieteces apjoma un ūdens līmeņa iebedrē.

4. Izmantoto iekārtu Iekārtas tehniskais apraksts (parametri (piem., platība…), jauda, ražotājfirma, izgatavošanas gads…)*:

Turpinās izmantot līdz šim dolomīta ieguvei izmantotos tehniskos līdzekļus:

 • Ekskavatori EKG-5 un E-2503 ar elektriskiem dzinējiem;
 • Buldozers Komatsu-65 iekšdedzes dzinējs;
 • Ekskavators EO-4123 iekšdedzes dzinējs;
 • Urbšanas iekārta 4SBŠ-200 (elektriskais dzinējs);
 • Automašīnas Krazs256B, Volvo un Maz ar iekšdedzes dzinējiem.
5. Informācija par paredzētās darbības iespējamām norises vietām:

Krustpils novads Variešu pagasts, ieguves vietas paplašināšana plānota šādos zemes īpašumos:

 • Karjers “Aiviekste”, kadastra Nr.56940010117, platība ~20 ha;
 • Lapsēni, Kadastra Nr.56680020130, platība 4.9 ha;
 • Kalna Mežotnes, kadastra Nr.56940010128, platība 3 ha;
 • Mazlazdas, kadastra nr.56680020143, platība 2.9 ha;
 • Vēzenes, kadastra nr.56680020120, platība 11 ha;
 • Vēzenes Kadastra Nr.56680020116, platība 52 ha.

Visi īpašumi atrodas darbības ierosinātāja SIA Pļaviņas DM īpašumā. Paplašināmās teritorijas pārsvarā ir meža un lauksaimniecības zemes.

6. Ja paredzētā darbība ir izmaiņas esošajā darbībā, – esošās darbības raksturojumu, ietverot informāciju par tās apjomiem, tehnoloģiskajiem risinājumiem, galvenajām izejvielām un to uzglabāšanu, dabas resursu izmantošanu, emisijām, notekūdeņiem un atkritumu rašanos:

Nav paredzētas izmaiņas esošajā darbībā – tiks turpināta derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguve derīgo izrakteņu atradnē “Aiviekste – kreisais krasts”, pēc tās izstrādes pakāpeniski pārejot uz pievienotajām teritorijām . Ieguves procesā tiek saglabāta esošā ieguves tehnoloģija, tai skaitā tiks izmantota esošā infrastruktūra, tehniskie līdzekļi un ūdens novadīšanas un attīrīšanas sistēma.

7. Attālums līdz tuvākai apdzīvotai vietai:

Tuvākā apdzīvotā viensēta no potenciālās dolomīta ieguves vietas uz Z pēc licences laukuma paplašināšanas atradīsies ap 400 m attālumā aiz Aiviekstes upes, uz D aptuveni 30 m attālumā, uz R 1000 m attālumā, uz A 900 m attālumā. Tuvākā apdzīvotā vieta Antūži atrodas uz DA no karjera zemes lietojuma robežas aptuveni 2 km attālumā.

8. Ķīmiskās vielas, ķīmiskie produkti un citi materiāli, ko izmanto ražošanas procesā kā izejmateriālus vai palīgmateriālus un kuri nav klasificēti kā bīstami:

Ķīmiskās vielas karjera izstrādē netiek izmantotas.

9. Bīstamās ķīmiskās vielas un ķīmiskie produkti, kas izmantoti ražošanā kā izejmateriāli, palīgmateriāli vai veidojas starpproduktos vai gala produktos:

10. Produkcija un tās daudzums (gadā):

Gadā var tikt iegūts līdz 400 tūkst. m3 dolomīta, bet vidēji ap 220 tūkst. m3, kurš tālāk tiek nogādāts apstrādei Pļaviņu pilsētā dolomīta šķembu ražotnē.

11. Ūdensapgādes risinājums:

Karjerā dzeramais ūdens tiek piegādāts fasēts. Cita veida ūdens patēriņš nav.

12. Plānotais notekūdeņu (sadzīves, ražošanas, lietus) daudzums (m3 diennaktī, mēnesī vai gadā): Ir/nav notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, (ja nav, tad kur tiks nodoti)

No karjera tiek veikta karjera ūdeņu atsūknēšana saskaņā ar 2011.gada 8.novembra „B” kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. DA 11 IB 0047 nosacījumiem. Gadā tiek atsūknēts līdz 3,0 milj. kubikmetru ūdens atkarībā no konkrētā gada nokrišņu daudzuma un hidroģeoloģiskajiem apstākļiem. Paplašinot licences laukumu netiek prognozēts būtisks atsūknējamo ūdeņu apjoma pieaugums. Atsūknētie ūdeņi pēc to attīrīšanas tiek novadīti Aiviekstes upē. (MK noteikumu Nr.1082 punkts 8.9. “Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 20 un vairāk kubikmetru diennaktī, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē”, NACE kods 37). Karjera ūdeņos esošā piesārņojošā viela ir paaugstināts suspendēto vielu daudzums. Ūdeņi tiek attīrīti vairākpakāpju sistēmā, nodrošinot suspendēto vielu sedimentāciju:

 • Ūdens savākšanas kanāli kuru tilpums ir ap 12800 m3;
 • Iebedre, ar tilpumu 11000 m3;
 • Divu nosēdbaseinu kuru tilpums ir 2100 un 2700 m3 kaskāde.

Saskaņā ar Atļaujas nosacījumiem, regulāri tiek kontrolēta novadāmo ūdeņu un Aiviekstes upes ūdens kvalitāte. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par paliekošo piesārņojumu tiek maksāts dabas resursu nodoklis. Suspendēto vielu koncentrācija novadāmajā ūdenī nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības pie tam suspendētās vielas ir dolomīta milti ar bāzisku reakciju, kuri atstāj pozitīvu ietekmi uz upes ekosistēmu. Ap karjeru ir izveidots pazemes ūdeņu monitoringa novērojumu urbumu tīkls un saņemta licence Nr. CS14ZD0299 NO 29.07.2014.g. monitoringa veikšanai. Novērojumu rezultāti regulāri tiek iesniegti Daugavpils RVP un LVĢMC. Depresijas piltuve jau daudzus gadus ir stabila un plānotā licences laukuma paplašināšana nevar radīt būtiskas depresijas piltuves izmaiņas.

13. Siltumapgādes risinājums:

Nav plānotas sadedzināšanas iekārtas un siltumenerģijas ražošana. Nepieciešamības gadījumā sūkņu stacijā un darbinieku atpūtas telpās ir ierīkota elektriskā apsildīšana

14. Piesārņojošo vielu emisijas gaisā (tehnoloģiskajām iekārtām – vielas, daudzumi):

Piesārņojošo vielu emisijas gaisā veidojas šādos procesos:

 • dolomīta urbšana (sagatavošana pirms spridzināšanas darbiem);
 • dolomīta spridzināšana;
 • dolomīta krautņu veidošana;
 • dolomīta pārvadāšana.

Emisijas gaisā rada ieguves un transporta tehnikas izplūdes gāzes:

 • Oglekļa oksīds (CO);
 • Slāpekļa dioksīds (NO2);
 • Sēra dioksīds (SO2).

Dolomīta ieguves un transportēšanas procesā var veidoties putekļi:

 • Daļiņas PM10;
 • Daļiņas PM2,5.

Saskaņā ar vadlīnijām, putekļu ( tajā skaitā PM10) emisijas ieguves un apstrādes procesā neveidojas, ja derīgais izraktenis ir ar vismaz 22% mitrumu. Tā kā derīgais izraktenis atrodas zem pazemes ūdens līmeņa un tā ieguves procesā tiek veikta karjera ūdens atsūknēšana, var prognozēt, ka spridzināšanas materiāla savākšanas un izvešanas procesā dolomīts saglabā vismaz 22% mitrumu, tādejādi putekļu emisija gaisā neveidojas.Karjerā netiek veikta dolomīta drupināšana un šķirošana. Pārvietojoties autotransportam karjera teritorijā ir iespējama putekļu emisija. Karjera teritorija pārsvarā ir dabiski mitra, atsevišķos gadījumos karjera ceļi tiek laistīti, ūdens tiek ņemts no karjera ūdeņu atsūknēšanas cauruļvada. Tādējādi tiek novērstas putekļu emisijas gaisā. Pamatojoties uz veiktiem aprēķiniem un emisiju gaisā izkliedes modelēšanas darbiem analogos IVN procesos, paredzētā darbības īstenošanas procesā nav prognozējamas emisijas gaisā, kas pārsniegtu normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības.

15. Smakas (ražošanas objektos, intensīvās lauksaimniecības objekti):

Derīgo izrakteņu ieguves procesā neveidojas tādu vielu emisijas gaisā, kas rada smakas.

16. Piesārņojošo vielu emisija augsnē (aizpilda ražošanas objektos, saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumiem Nr.804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”):

Paredzētās darbības īstenošanas procesā nav prognozējamas piesārņojošo vielu emisijas augsnē

17. Atkritumi. Paredzamā atkritumu apsaimniekošana:

Derīgo izrakteņu ieguves procesā veidojas:

 • sadzīves atkritumi (atkritumu klase 200301) līdz 0.2 t/gadā tiek savākti maisos un konteinerā un nogādāti firmas pamatražotnē Pļaviņas pilsētā;
 • bīstamie atkritumi līdz 0,02t/gadā (atkritumu klase 150202, absorbenti, filtru materiāli, slaucīšanas materiāls, kuri ir piesārņoti ar bīstamām vielām) savākti piemērotā tvertnē ar vāku un nodoti firmai kas saņēmusi šī atkritumu veida apsaimniekošanas atļauju;
 • notekūdeņu attīrīšanas iekārtu citi atkritumi (atkritumu klase 190899, nogulsnes no nesēddīķiem) uzkrājas atklātās krautnēs un izmatoti karjera pakāpeniskai rekultivācijai.
18. Fizikālās ietekmes (piemēram, elektromagnētiskais starojums, vibrācija, troksnis):

Saskaņā ar Atļaujā Nr.DA 11 IB 0047 noteikto, trokšņa avotu, kuri paaugstina trokšņa līmeni ārpus ražošanas teritorijas vairāk kā par 40 decibeliem, ražotnē nav

19. Apkārtējās ūdenstilpes (ūdensteces (norādīt attālumu līdz tām), ietekme uz zivju resursiem, ietekme un gruntsūdeņu līmeni, plūdu iespējamība (nepieciešamības gadījumā pievienot izziņu no LVĢMC):

Tuvākā ūdenstece – Aiviekstes upe, kuras aizsargjosla robežojas ar esošo derīgo izrakteņu ieguves Licences teritoriju. Paplašinātā teritorija zemes īpašumā Karjers “Aiviekste” daļēji atrodas Aiviekstes upes aizsargjoslā, taču neskar 10m joslu gar upi. Tā kā paplašinot ieguves teritoriju pakāpeniski tiks veikta izstrādāto teritoriju rekultivācija, nav prognozējamas būtiskas novadāmā ūdens daudzuma izmaiņas. Līdz ar to nav prognozējamas būtiskas izmaiņas ietekmē uz upes ūdens līmeni vai ūdens kvalitāti. Tāpat nav prognozējamas būtiskas izmaiņas ietekmē uz pazemes ūdens līmeņu režīmu.

20. Paredzamā ietekme uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām, īpaši aizsargājamiem biotopiem un mikroliegumiem:

Krustpils novadā atrodas šādas īpaši aizsargājamās dabas teritorijas:

 • DP Laukezers;
 • DL Eiduku purvs;
 • DL Lielais Pelečāres purvs;
 • DL Silabebru ezers;
 • Timsmales ezers;
 • DR Teiču dabas rezervāts.

Paredzētās darbības teritorija neatrodas un nerobežojas ar kādu no īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, tās teritorijā un tuvākajā apkārtnē neatrodas īpaši aizsargājami dabas objekti, nav konstatēti īpaši aizsargājami biotopi vai sugu atradnes. Tuvākā īpaši aizsargājamā dabas teritorija atrodas ~10km attālumā, dabas liegums Silabebru ezers, kas ir arī Natura 2000 teritorija. Tuvākais mikroliegums atrodas aptuveni 2,5 km attālumā. Paredzētās darbības teritorijā un tai tuvākajā apkaimē nav vēsturiski, arheoloģiski un kultūrvēsturiski nozīmīgas vietas.

21. Atbilstība teritoriālplānojumam (zemes izmantošanas mērķis):
 • ir vai nav teritorijas plānojums - JĀ
 • ir vai nav detālplānojums - JĀ
 • atbilstība plānojumam (pašvaldības izziņa).

Saskaņā ar Krustpils novada Teritorijas plānojumā 2013 – 2024.gadam noteikto, Paredzētās darbības teritorija (Valsts nozīmes derīgo izrakteņu atradnes “Aiviekste – kreisais krasts” ir noteikta par Rūpniecības teritoriju (R1), kurās galvenā izmantošana ir derīgo izrakteņu ieguve un ar to saistītās darbības.

22. Transformējamās zemes platība un iepriekšējais zemes lietošanas veids:

Paplašināmo teritoriju pašreizējā izmantošana atbilstoši Zemes robežu plānos noteiktajam, ir pārsvarā meža zeme, aptuveni 21 ha, lauku zeme aptuveni 24 ha, kā arī nelielas platības aizņem krūmāji, zeme zem ceļiem, zeme zem ūdeņiem un pārējās zemes.

23. Paredzētās darbības ietekmes uz vidi apraksts, ietverot visu iespējamo būtisko ietekmju raksturojumu, ciktāl pieejama informācija par šo ietekmi, ko izraisa:
 • emisiju, atkritumu un blakusproduktu rašanās:
  Kā jau minēts iepriekš, Paredzētās darbības īstenošanas procesā nav prognozējams, ka emisijas gaisā varētu pārsniegt normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības ārpus karjera teritorijas. Paredzētās darbības īstenošanas procesā radušies sadzīves atkritumi un ļoti nelielais bīstamo atkritumu daudzums tiek savākts un nodots atbilstošam atkritumu apsaimniekotājam. Paredzētās darbības īstenošanas procesā kā blakusprodukts veidojas nosēdbaseinu duļķes, kas ir dolomītu milti un mālu daļiņas. Šis materiāls pēc tā izņemšanas no nosēddīķiem ir realizējams, kā augsnes auglības uzlabotājs un augsnes skābuma mazinātājs. Šāds dabīgs materiāls ir pievienojams kūdrai, veidojot kūdras substrātu, vai tieši iestrādājams lauksaimniecības vai meža zemē.
 • dabas resursu (īpaši augsnes, zemes platību, ūdens un bioloģiskās daudzveidības) izmantošana:
  Bioloģiskās daudzveidības iznīcināšana karjera teritorijā, atradnes izstrādes laikā. Šī ietekme ir lokāla un maznozīmīga, jo teritorijā nav zināmi īpaši aizsargājami biotopi vai sugas. Rekultivācijas rezultātā tiks izveidota augstvērtīga bioloģiski daudzveidīga teritorija ar ūdenstilpi un augstvērtīgu apzaļumošanu, kas balstīta uz reģionā dabīgām un vērtīgām sugām.
  Pazemes ūdens resursu samazināšanās Daugavas ūdens horizontā. Resursu samazināšanās ir lokāla (depresijas piltuves teritorijā). Ūdens līmeņa pazemināšanās neatstāj būtisku negatīvu ietekmi uz kāda objekta ūdensapgādi, tā arī ir terminēta, jo pēc atradnes izstrādes, pārtraucot ūdens atsūknēšanu, depresijas piltuve pakāpeniski aizpildīsies un izzudīs. Tā kā atradne jau ilgstoši tiek izstrādātā, pazemes ūdens monitoringa novērojumu rezultāti pierāda, ka depresijas piltuve ir stabilizējusies un nav prognozējama tās būtiska paplašināšanās.
  Dolomīta resursu samazināšanās reģionā. Ietekme ir neatgriezeniska un reģionāla. Pieejamie derīgo izrakteņu resursi samazināsies par iegūto apjomu. Taču šis daudzums ir nenozīmīgs Latvijas mērogā.
  Ainavas izmaiņas. Karjera ierīkošana maina meža un ekstensīvi izmantotas lauksaimniecības zemes un krūmāju ainavu. Ainava ir mazvērtīga un tajā nav tālu skatu punktu.
 • savstarpējā un kopējā ietekme ar citām esošām vai akceptētām paredzētajām darbībām, kas ietekmē vienu un to pašu teritoriju:
  Paredzētās darbības teritorijas tuvumā neatrodas rūpnieciski objekti un nav ziņu par citām plānotām darbībām, kuras varētu ietekmēt paredzētās darbības teritoriju vai radīt savstarpēju un kopēju ietekmi uz apkārtni ar paredzēto darbību.
24. Apraksts ar plānotiem pasākumiem, kas paredzēti, lai nepieļautu vai novērstu apstākļus, kuri varētu radīt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi:
 • Atradnes ieguves darbu veikšana un derīgā materiāla ieguves darbi tiks veikti saskaņā ar noteikumiem “Vienotie darba drošības noteikumi derīgo materiālu ieguvei atklātajos karjeros”, kas ir spēkā Latvijas Republikas teritorijā.
 • Ekskavatora un citas tehnikas darba drošības noteikumi ir doti to rūpnīcu izgatavotāju instrukcijās un, ekspluatējot šos agregātus un mašīnas, tie obligāti tiks ievēroti.
 • Karjera teritorijā nav paredzēta degvielas vai smērvielu uzglabāšana, kā arī netiek veikts iekārtu remonts.
 • Emisijas gaisā būtiski samazina izmantotā karjera tehnika ar elektrodzinējiem.
 • Nepieciešamības gadījumā, sausajā gada laikā tiks nodrošināta karjera un pievedceļa mitrināšana.
 • Darbi objektā tiks veikti atbilstoši tehniskajā projektā paredzētajiem tehniskajiem risinājumiem, ievērojot darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasības. Pārējo darbu veikšanā ir jāievēro to darbu veikšanas darba drošības noteikumi, kuri projektā nav paredzēti, bet darba gaitā var rasties.
 • Pirms darbu uzsākšanas tiks saņemtas visas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, licences un saņemti nepieciešamie saskaņojumi.
 • Darbu izpildē tiks ievērotas noteikumu „Drošības tehnika celtniecībā” prasības, mehānismu un iekārto apkopes, ekspluatācijas instrukcijas un noteikumi.
 • Cirtnes augstums klinšu iežos nedrīkst pārsniegt 1,5 ekskavatora iegrābšanas augstumu.
 • Maksimālie kāpurķēžu tehnikas iegriezuma nogāzes leņķi nedrīkst pārsniegt 25° kāpumā uz augšu un 30° kāpumā uz leju.
 • Spridzināšanas darbiem tiks izmantota īslaicīgi palēninātās ierosmes spridzināšanas shēma, kas būtiski samazina trokšņu traucējumus un vibrācijas, jo sprādzieni urbumos notiek nevis vienlaicīgi, bet ar laika nobīdi, pakāpeniski. Tādējādi reāli troksni un vibrācijas izraisa sprādziens 1 – 5 urbumos, nevis visos urbumos vienlaicīgi
 • Tiks turpināts pazemes ūdeņu monitorings, kā arī novadāmā ūdens un Aiviekstes upes ūdens kvalitātes kontrole.
 • Ieguves teritorijas rekultivācijai tiks izstrādāts rekultivācijas projekts, pieaicinot ainavu speciālistu.