PAZIŅOJUMS

PAR PAREDZĒTĀS DARBĪBAS - DERĪGO IZRAKTEŅU IZRAKTEŅU IEGUVES TERITORIJAS PAPLAŠINĀŠANA ATRADNĒ "AIVIEKSTE KREISAIS KRASTS" KRUSTPILS NOVADĀ, VARIEŠU PAGASTĀ, IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA IESNIEGŠANU VIDES PĀRRAUDZĪBAS VALSTS BIROJĀ.

Paredzētā darbība: Derīgo izrakteņu (dolomīta) ieguves teritorijas paplašināšana derīgo izrakteņu atradnē “Aiviekste – kreisais krasts” A un N kategorijas krājumu teritorijā Krustpils novadā

Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “Pļaviņu DM”, Reģistrācijas Nr.40003277279, juridiskā adrese: Rīgas iela 16, Pļaviņas, Pļaviņu pilsēta, LV-5120, Tālrunis: 29461985, e-pasts: juris.dm@apollo.lv

Vides pārraudzības valsts birojs 04.10.2018. ir pieņēmis lēmumu Nr.5-02/10 par Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu.

Ziņojuma izstrādātājs: Eksperte Inga Gavena, tālrunis: 29545377, e-pasts: inga.gavena@gmail.com


Pilnveidotais Ziņojums iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā 2020.gada 14.decembrī.

Ar sagatavoto Ziņojumu un tā materiāliem var iepazīties:

  • “Pļaviņu DM” tīmekļa vietnē http://plavinudm.lv/sabiedriba.html

Ziņojums.1.pielikums.2.pielikums.3.pielikums.4a.pielikums.4b.pielikums.5.pielikums.6.pielikums.7.pielikums.8.pielikums.9.pielikums.10.pielikums.Kopsavilkums.Prezentācija.